سند نامه ::
 
مقاله مندرج در يكي از مجلات تركيه راجع به اروند رود