سند نامه ::
 
توقیف مجله تايم به خاطر افشاگري عليه اشرف پهلوي‌
در محافل مطلع مطبوعاتي تهران شايع است كه شماره‌هاي اخير مجله تايم كه به ايران ارسال شده تماماً از طرف سازمان اطلاعات و امنيت كشور سانسور و دو صفحه وسط آن بريده شده است.
گفته مي‌شود مندرجات اين دو صفحه كه توسط يك مخبر آمريكايي تهيه شده بود مربوط به قاچاق مواد مخدر و باند قاچاقچيان هروئين و كوكائين در ايران بوده و والاحضرت اشرف پهلوي و اعليحضرت همايون شاهنشاه و علياحضرت ملكه مادر به ترتيب از گردانندگان باند فروشندگان مواد مذكور در خاورميانه و ايران معرفي شده‌اند.
در اين مجله ذكر شده والاحضرت اشرف پهلوي به علت شناخته شدن در مسافرت‌هايي كه براي حمل مواد مخدر مي‌نمايد از طرف پليس كشورهاي اروپايي تحت نظر مي‌باشد كما اينكه والاحضرت اصولاً حق ورود به خاك فرانسه را ندارند زيرا هر مسافرتي كه معظم‌لها مي‌نمايند با استفاده از مصونيت خاندان سلطنتي مبادرت به حمل مقادير زيادي مواد افيوني و هروئين به خاورميانه مي‌نمايند و حتي والاحضرت فاطمة پهلوي كه داراي شوهر آمريكايي هستند در آمريكا تحت مراقبت مي‌باشند.