سند نامه ::
 
جوابيه وزارت خارجه ايران به وزارت خارجه عراق