سند نامه ::
 
توضيح پيرامون نامه هيئت نمايندگي عراق