سند نامه ::
 
تلگراف اردشير زاهدي به سفير ايران در اردن