سند نامه ::
 
تظاهرات مردم تبريز از مسجد جامع بازار