سند نامه ::
 
گزارش ساواك از برگزاري مجالس سخنراني در مساجد مختلف تهران