سند نامه ::
 
مراسم چهلم شهداي تبريز در يكي از مساجد بندرعباس