سند نامه ::
 
برگزاري مجلس چهلم شهداي تبريز در مسجد جامع جهرم