سند نامه ::
 
سخنراني آيت الله دستغيب در مسجد جمعه