سند نامه ::
 
خودداري از برگزاري نمازجماعت و سخنراني