سند نامه ::
 
اجتماع مردم شهرهاي كرمان و جيرفت در مساجد جامع