سند نامه ::
 
مراسم دهه اول محرم در يكي از مساجد قزوين