سند نامه ::
 
اجتماع عظيم مردم اصفهان در مسجد مصلي