سند نامه ::
 
اجتماع مردم زنجان در يكي از مساجد شهر