سند نامه ::
 
اجتماع مردم در مسجد اعظم رضائيه (اروميه)