سند نامه ::
 
سوء استفاده مالي با مساعدت ارتشبد اويسي