سند نامه ::
 
برخورد تند اويسي با افسران ژاندارمري