سند نامه ::
 
نوشتن شعار بر روي ديوارهاي دانشكد فني