سند نامه ::
 
شعارنويسي در دانشكده فني دانشگاه تهران