سند نامه ::
 
شركت دانشجويان در جلسات سخنراني دكتر شريعتي