سند نامه ::
 
مجلس جشن ميلاد امام حسين (ع) در دانشسرايعالی