سند نامه ::
 
تظاهرات به مناسبت درگذشت دكتر شريعتی