سند نامه ::
 
اطلاعات بيوگرافيك
تاريخ : 24 اوت 75 ـ 2 مرداد 54
اطلاعات بيوگرافيك
منبع : جيم مك كروا، رئيس طرح پوشش صلح كه در حال عزيمت مى‏باشد.
1ـ ارتشبد خاتمى: مك كراو يك بار درباره او گزارش داده و چندين بار هم ملاقاتهاى اجتماعى
داشته‏اند. خاتمى يك مدير و همچنين يك رئيس ستاد خوبى مى‏باشد. او كه در سنين 50 سالگى مى‏باشد،
انگليسى را عالى حرف مى‏زند.
2ـ سپهبد ازهارى: رئيس دفتر خاتمى مى‏باشد. در سنين پنجاه سالگى است ويك افسر پرتحرك كه
در به دست آوردن مساعدت براى طرح پوشش صلح بسيار كمك كرده است.
3ـ سپهبد فتاحى: رئيس فرماندهى لجستيكى. در سن شصت سالگى مى‏باشد. بايستى بازنشسته
مى‏شد ولى ظاهرا در دربار نفوذ دارد. انگليسى را به اندازه كافى صحبت مى‏كند و تا اندازه‏اى مرد بى‏اثرى
است. نسبت آمريكاييها بسيار خشن است. گفته بود كه حتى يك اشتباه از سوى يك مستشار آمريكايى را
تحمل نخواهد كرد و چندين نفر از آنها را به منزلشان فرستاده است.
4ـ سپهبد كمپانى تبريزى: افسر فرماندهى آموزش هوايى در سنين شصت سالگى مى‏باشد. خوشايند،
از آمريكاييها خوشش مى‏آيد، داراى مقدار زيادى نفوذ سياسى از طريق همسرش كه يك زن زيبا و عضو
خانواده تبريزى مى‏باشد، هست. وعده بسيارى مى‏دهد، ولى هميشه به وعده خود وفا نمى‏كند. داراى
كارمندان ضعيف است.
5ـ سرلشگر جهانبانى: معاون كمپانى تبريزى در فرماندهى آموزش هوايى. ظاهرا نيمه روسى به نظر
مى‏آيد و شايعاتى وجود دارد كه پدر او روس بوده است. در سنين چهل سالگى يك جوان عياش
خوشگذرانى است كه داراى يك همسر زيبا است.
6ـ ارتشبد تدين: معاون ارتشبد خاتمى در اواخر سنين 50. درباره طرح پوشش صلح بسيار كمك
كرده است.
7ـ سپهبد سنجر: معاون رئيس ستاد براى نقشه‏ها و برنامه‏ها. در اواخر سنين شصت نسبت به
آمريكاييها روش بى طرفانه‏اى دارد.
8 ـ سپهبد اسفنديارى: در ماه مى سال 1975 بازنشسته شد، از قرار معلوم به علت عدم كارآيى.
9ـ سرلشگر كاميابى‏پور: در اوائل سنين 40 به عنوان جانشين اسفنديارى در سمت رئيس فرماندهى
دفاع هوايى انتخاب شده است.
مك كراو معتقد است كه او كارآترين ژنرالى است كه آنها دارند. يكى از اشخاص مورد توجه شاه است
و به اندازه‏اى پر تحرك است كه سلامتى خود را به خطر مى‏اندازد. هفته‏اى هفت روز كار مى‏كند. نسبت به
شاه و ايران ايثارگرى مذهبى مانند دارد. نسبت به ايالات متحده بسيار علاقمند و بسيار كمك كننده است.
10ـ سرتيپ قادرى: در اواخر سنين 60 و قبل از موعد از فرماندهى توپخانه دفاع هوايى به دلايل
عدم كارآيى بركنار شده است. دوباره به ارتش منتقل شده و سرنوشت كنونيش معلوم نيست.
11ـ سپهبد بهرام: معاون ستاد مسئول كارگزينى. نسبت به ايالات متحده روش دوستانه‏اى دارد. يك
دنيا را به مردم وعده خواهد داد ولى فقط به اندازه يك ليوان وفا خواهد كرد. منكر بزرگترين مشكل جدى
كادر نيروى هوايى ايران، يعنى به دست آوردن اشخاص واجد شرايط است. داراى كاركنان ضعيفى است،
براى اينكه خود او آنها را ضعيف مى‏كند.
12ـ سرلشگر شفيعى: معاون سپهبد سنجر در امور نقشه‏ها و برنامه‏ها. در شرف بازنشسته شدن قبل از
موعد مى‏باشد. شخص بسيار خوشايندى است.
13ـ سرتيپ آشارى: رئيس سررشته دارى. پرتحرك است ولى نتيجه كار او از كاركنان ضعيف،
تضعيف مى‏شود.
14ـ مهندس صفوى: رئيس طرحهاى ويژه (مهندسى). در اوايل سنين 30، آموزش ديده در ايالات
متحده، باهوش، مى‏تواند مؤثر باشد. در قسمت مهندسى ساختمان سپاه مهندسين. اختيارات بسيار كمى
دارد (هيچ غير نظامى اختياراتى ندارد).
15ـ مهندس رسوليان: معاون رئيس طرحهاى ويژه مهندسى.
در سنين اوايل 30 با يك آمريكايى به نام رنه ازدواج كرده است. در ايالات واشنگتن كار دانشگاهى انجام
داده است و مدتى نيز در ساختمان پل كار كرده است. اختيارات چندانى ندارد بسيار باهوش است و
سرخورده است.
16ـ سپهبد يزدانبخش: در سنين اواخر 50، رئيس ستاد لجستيكى قادر و با انرژى، ولى براى اخذ
تصميمات متكى به معاون خود سرتيپ نادرى است.
17ـ سرتيپ نادرى: معاون سپهبد يزدان بخش در امور لجستيكى. در اوايل سنين 50، بسيار قادر و پر
تحرك با تيم طرح پوشش صلح بسيار همكارى مى‏كند.
18ـ سرگرد نصرتى: افسر طرح فرماندهى لجستيكى براى پوشش صلح، در اواخر سنين 40.
درخشان واز لحاظ فنى خوب آموزش ديده و ظاهراً نفوذ سياسيش ضعيف است وگرنه درجه او بيش از
يك سرگرد مى‏بود و مى‏توانست فوق‏العاده مؤثر باشد، به استثناى رئيسش ـ فتاحى ـ كه با توصيه‏هاى او
كار نمى‏كند. در حال حاضر بسيار سرخورده است كه باعث مى‏شود نسبت به توصيه‏هاى خوب ايالات
متحده عكس‏العمل منفى نشان دهد.
19ـ سروان حسين اميررياحى: افسر طرح نزد معاون رئيس ستاد براى نقشه‏ها و برنامه‏ها. در سپتامبر
1975 براى اخذ درجه فوق ليسانس از دانشگاه هاروارد به آمريكا مى‏رود. از طريق همسرش كه نام
خانوادگى او اسفنديارى است و برادرزاده طرف توجه سرلشگر اسفنديارى بازنشسته است، داراى نفوذ
است.
20ـ سرهنگ افشارطوس: به جاى سرتيپ قادرى فرمانده توپخانه دفاع هوايى شده است. به علت پر
تحرك بودنش از گردونه خارج شده تا هواپيماهاى 727 را هدايت كند، ولى دوباره به توصيه ايالات
متحده به طرح پوشش صلح به عنوان مدير طرح بازگشت داده شده است.
21ـ سرتيپ دادگر: در كارگزينى كارش اعزام دانش‏آموزان نيروى هوايى به ايالات متحده است. با
يك آمريكايى ازدواج كرده و دو بچه دارد. تمامى اعضاى خانواده به زبانهاى فارسى و انگليسى مسلطند.
22ـ سرهنگ سولخانيان: فرمانده آموزشگاه دفاع زمين به هوا در جنوب مهرآباد (تهران)، او ارمنى
است و به همين دليل هم هنوز سرلشكر نشده است. شايد به تيمسارى برسد چونكه او در وضع افسرى
تيمسارى قرار دارد. با يك كادر بسيار ضعيف مسئوليتى بسيار سنگينى را عهده دار است.
23ـ دكتر بهنيا: نايب رئيس شركت MULTICORP. صاحب خانه مك‏كراو بوده است يك مولتى
ميليونر است كه با لودا تبريزى خواهر زن سپهبد كمپانى ازدواج كرده است. نماينده بسيارى از شركتهاى
آمريكايى و اروپايى در زمينه استتار مى‏باشد و داراى دختر سه ماهه‏اى و يك پسرى بنام افشان پنج ساله
است. به اندازه كافى انگليسى صحبت مى‏كند. همسرش در دانشگاه تهران تحصيل كرده و بورس دانشكده
هاروارد را در رشته الكترونيك رد كرده است.


از اسناد بدست امده از لانه جاسوسی امریکا در کتاب دوم