سند نامه ::
 
اسداللّه‏ علم، وزير دربار سرّى
اسداللّه‏ علم، به‏عنوان وزير دربار از تمام مقامات ديگر به شاه نزديكتر است. ما عموما او را مرد شماره دو ايران و بالاتر از رقيب سياسى وى، يعنى هويدا، نخست‏وزير ايران، قلمداد مى‏كنيم. او از نخست‏وزير سابق (1964 ـ 1962) و از قديم‏الايام يكى از معتمدان نزديك شاه بوده است. مشهور است كه وى تا حد بسيار زيادى در جريانهاى محافل اقتصادى و تجارى ايران دست دارد. به سهولت قابل دسترسى مى‏باشد و غالبا مشتاق است كه سودمند واقع شود.
عليرغم اين كه علم مدتهاى مديد به‏عنوان فردى اصولاً طرفدار انگليس شناخته شده بود، ولى به نقل از وى گفته مى‏شود كه از چند سال قبل به اين نتيجه رسيده است كه آينده ايران در گرو روابط نزديك با ايالات متحده مى‏باشد، ما تصور مى‏كنيم كه اين مطلب به‏طور اساسى درست باشد. سفراى سابق وى را معتبرترين كانال براى تماس غيرمستقيم با شاه مى‏دانستند. به نظر مى‏رسد وى ديدگاههاى امريكا را به نحو مطلوبى درك مى‏كند و احتمالاً در بيان اين ديدگاهها و نظرات معتدل خود براى شاه و به همين ترتيب در انعكاس عقايد شاه در مورد مسائل مهم مورد علاقه مفيد مى‏باشد. علم كار راه‏اندازى است كه تقريبا تمامى اطلاعات واصله يا حاصله از شاه را به صورتى دقيق و موثق زير نظر دارد. با اين وجود وى در مسائل نظامى اطلاعات خاصى ندارد. گهگاه نسبت به شغل خود اظهار دلتنگى و خستگى مفرط مى‏كند.
اما واقعا معتقديم كه از قدرت لذت مى‏برد و بين خودش و هويدا، مجادله محتاطانه‏اى در جريان است. علم از اين حقيقت كه قوانين فعلى به وى اجازه مى‏دهند روابط نسبتا منظمى با نمايندگان ارشد ديپلماتيك در تهران داشته باشد، كاملاً خوشحال است.
علم 45 سال دارد و عضو يك خانواده ثروتمند بلوچستان مى‏باشد. علم با دختر يك زميندار ثروتمند شيرازى ازدواج كرده است و دو دختر دارد، وى در رشته اقتصادى دانشگاه آكسفورد تحصيل كرده است و انگليسى را به روانى تكلم مى‏كند. مى 1972 ـ ارديبهشت 1351

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم