سند نامه ::
 
ابوالقاسم نجم میهمان افتخاری ایالات متحده آمريكا
ابوالقاسم نجم مقام دولتى سابق خيلى محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براى بيگانگان
عنوان خطاب: آقاى نجم
ابوالقاسم نجم به مدت 40 سال به‏عنوان وزير كابينه در دولت، سناتور و سفير خدمت نمود. او در
اواسط دهه 1950 بازنشسته شد. به‏عنوان وزير دارائى (48 ـ 1947)، صادق، محترم و مردمى و براى
مقامات فاسد دهشتناك بود. در تماسهايش با مقامات سفارت آمريكا در دهه 1940، او آنها را با
شخصيت صادق، شجاع و پرقدرتش تحت تأثير قرار داده بود.
پس از فارغ‏التحصيل شدن از دانشكده علوم سياسى دانشگاه تهران در 1912، نجم وارد وزارت
امورخارجه شد. او در خلال سالهاى 37 ـ 1933 به‏عنوان سفير در برلين و سپس پاريس خدمت نمود.
نجم از سال 1939 تا 1940 مديركل وزارت صنايع و معادن بود و سپس و به وزارت خارجه بازگشت. او
از 1940 تا 1941 در توكيو وزير مختار و در 1944 در افغانستان سفير بود. در 1945 او وزير صنايع و
معادن و سپس در همان سال وزير امور خارجه شد و تا سال 1946 در آنجا خدمت نمود. در 1947 نجم
وزارت خارجه را رها نمود تا پروژه‏هاى قديمى برنامه هفت ساله را بررسى و مطالعه نمايد. در ماه مى
1949، او عضو شوراى عالى برنامه‏ريزى شد و در اكتبر 1949 به‏عنوان سناتور تهران انتخاب گرديد.او در
سالهاى 54 ـ 1953 سفير در پاكستان و در 1955 استاندار استان خوزستان شد.
نجم حدود 86 سال دارد و گاهى به وى نجم‏الملك نيز گفته مى‏شود كه لقب داده شده به وى توسط
خانواده قاجار مى‏باشد. كارى كه وى بدان عشق مى‏ورزد، ستاره‏شناسى است. در سال 1952، او ميهمان
افتخارى ايالات متحده بود. نجم به زبان فرانسه، انگليسى و عربى صحبت مى‏كند.
26 دسامبر 1978 ـ 5 / 10 / 57

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم