سند نامه ::
 
استعفاي آموزگار از نخست وزيري
جناب جمشيد آموزگار

شماره : 114 ـ 200 تاریخ 6 / 6 / 57

گزارش مورخ 5 / 6 / 2537 حاكى از استعفاى دولت را ملاحظه كرديم. لازم ميدانيم باين وسيله مراتب قدردانى و رضايت خاطر خود را به مناسبت زحماتى كه شما اعضاء هيئت دولت در مدت خدمتگذارى خود در راه پيشرفت كشور متحمل شده‏ايد ابلاغ نمائيم.
البته خدمات صادقانه شما هميشه ملحوظ نظر ما خواهد بود.

كاخ سعدآباد به تاريخ پنجم شهريور ماه 1357 شمسى (2537 شاهنشاهى) در پاكت مخصوص ارسال شد.