سند نامه ::
 
سوء استفاده مالي در دولت
موضوع : كتاب مجموعه‏اى از آثار هنرى ايران

از : 20ه32 تاریخ 9 / 2 / 57
به : 342 شماره : 60169

در حاليكه آقاى نخست وزير و آقاى كاشفى1 وزير مشاور نهايت موشكافى و ريزبينى در جهت كاهش هزينه‏ها مينمايند اخيرا كاشفى با پرداخت مبلغ 9 / 16 ميليون ريال از محل اعتبار دولت جهت تهيه 4000 نسخه كتاب درباره مجموعه‏اى از آثار هنرى ايران نموده‏اند.
نظريه شنبه : به احتمال زياد يكى از دلائل ايجاد چنين فعاليتهايى سوء استفاده مالى ميباشد زيرا ايجاد چنين فعاليتهايى بايستى با رعايت مقررات و ضوابط مالى باشد ودر حاليكه براى اينكه مقررات رعايت شده باشد آقاى كاشفى به رئيس كارپردازى دستور ميدهد ترتيبى بدهيد كه از طريق ماده 71 قانون محاسبات عمومى اين كار انجام شود يكى از قسمتهاى عمده فعاليت مربوط به كتاب بعهده آقاى صادقين شوهر خانم مصباح كريم منشى مخصوص خانم آموزگار است كه واگذارى چنين فعاليتهايى به مستخدمين و منصوبين كارمندان دولت اكيدا ممنوع ميباشد ولى از طريق ماده 71 مى‏تواند كليه اين ضوابط را زير پاى بگذارد.
نظريه سه شنبه : سه نسخه فتوكپى مكاتبه مربوط به خبر فوق بضميمه ميباشد.
نظريه چهارشنبه : منبع در گفتار خود صادق است.
محترما ـــ استحضار بعرض ميرساند. هراز 13 / 2 / 37
در پرونده كلاسه 42321 بايگانى فرماييد.

1ـ محمود كاشفى، فرزند جواد در 1302 ش در تهران تولد يافت. پس از تحصيلات ابتدايى و متوسط از دانشگاه تهران درجه ليسانس گرفت. سپس به فرانسه رفته از دانشگاه پاريس موفق به اخذ درجه دكترى حقوق گرديد. وى پس از مراجعت به ايران مشاغل زير را به عهده گرفت. پيشكار دارايى خراسان، مدير كل وصل تهران و حومه، خزانه دار كل و معاون وزارت دارايى، وزير مشاور در امور پارلمانى، و دبيركل سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، وزير مشاور در امور اجرايى، دبيركل موقت شوراى عالى اقتصادى، كفيل مدير عامل شركت بيمه ايران، رئيس هيات مديره شركت بيمه ايران، وزير راه و... محمود كاشفى رياست امور عالى حزب ايران نوين و خزانه دارى كل حزب رستاخيز را به عهده داشت.
منابع: آيندگان، كابينه جديد معرفى شد، شماره 2891 سال 1356، س 20 ؛ خرداد و دبيران كل وقائم مقامات حزب رستاخيز، شماره 16 و 15، سال 373 ص 39