سند نامه ::
 
انتقادات آموزگار از دولت هويدا
موضوع : شايعات

از : 20 ه 25 تاریخ 7 / 2 / 57
به : 342 شماره : 80093 / 20 ه / 25

1ـ تا چندى قبل آقاى آموزگار در سخنرانيهايش از نارسائيهائيكه در 13 سال گذشته بوجود آمده انتقاداتى مينمودند و به مردم وعده رفع اين نارسائيها را ميدادند.
شاهنشاه از انتقادات ضمنى آموزگار در سخنرانيها ناراحت شده‏اند و فرموده‏اند مگر شما در 13 سال گذشته در هيئت دولت نبوده‏ايد.
2ـ گفته ميشود 4 نفر از وزيران وزير بهدارى ـ وزير كشاورزى ـ وزير صنايع و معادن ـ وزير نيرو خودشان مايلند كنار بروند و آقاى آموزگار نخست وزير چندى قبل ميخواسته كابينه را ترميم كند ولى شاهنشاه بوى گفته‏اند تا ارديبهشت ماه صبر كند احتمال دارد در ارديبهشت ماه دولت آموزگار سقوط كند.
نظريه شنبه : در طبقات مختلف اجتماع اين شايعات شنيده شده است.
نظريه چهارشنبه : ندارد.
در 42321 بايگانى شود.