سند نامه ::
 
نظر مردم در مورد تعدادي از وزيران كابينه آموزگار
موضوع : دولت

از : 20 ه 15 تاریخ 28 / 1 / 57
به : 342 شماره : 50137 / 20 ه15

بيشترين انتقاد مردم و بازاريان و بازرگانان از هويدا و حكومت او ميباشد كه در دوره نخست وزيرى او هزينه زندگى به صورت بى سابقه‏اى بالا رفت و درآمد مردم و طبقه مزد بگير دولت در حد متوسط باقى ماند. در زمان نخست وزيرى آموزگار بورس بازى زمين و ساختمان در داخل شهرها و خارج از شهرها متوقف گرديد و همين امر موجب متوقف شدن قيمتها در امر ساختمان و اجاره بها شد مردم ميگويند آموزگار بايد تلاش نمايد كه برنامه اقتصادى و مالى و امور مسكن را بحالت دهسال قبل برگرداند و كسانيرا كه با فعاليت ناصحيح تعادل امور اقتصادى مملكت را نسبت به درآمد مردم بهم زده‏اند از صحنه خارج سازد.
نظريه شنبه : ناراحتى و عصبانيت مردم عموما ناشى از حاصل دوره نخست وزيرى هويدا است و نسبت به رئيس دولت فعلى كمتر خصومت احساس ميشود. البته مردم نسبت به چند نفر از وزراء كابينه نظر نامساعد دارند و عقيده آنها اينست اين وزراء به آموزگار تحميل شده‏اند.
نظريه سه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه : نظرى ندارد.
در 42321 بايگانى آقاى عظيم پور ضميمه سابقه آقاى آموزگار 3 / 1