سند نامه ::
 
دفاعيات آموزگار در جلسه علني مجلس
از : 341 تاریخ 13 / 12 / 56
به : عرض مى‏رسد

آقاى جمشيد آموزگار نخست وزير در ساعت 1430 روز 11 / 12 / 36 به‏منظور پاسخگويى به سخنان نمايندگانيكه در خصوص لايحه بودجه صحبت كرده بودند در جلسه علنى مجلس شوراى ملى حاضر و پس از توضيحات رئيس كميسيون مجلس شوراى ملى مشاراليه پشت تريبون قرار گرفت و به بحث درباره كليات لايحه بودجه پرداخت ياد شده مسائل را دسته بندى و در مجموع به نمايندگان پاسخ دادند و بيشتر سخنانش متوجه پزشكپور و مهندس ظفرى بوده است آقاى جمشيد آموزگار نخست وزير با اشاره به سخنان پزشكپور1كه نسبت به استبداد مادى و معنوى، قضايى صحبت نموده بود گفت گرچه اطلاعات حقوقى‏ام ضعيف است اما به اين استبدادها استبداد ديگرى نيز بايد اضافه كرد كه آقايى با صرف مرشد بودن و با وجود اينكه نوبت سخنرانى‏اش هفتم بوده اما جاى اولى را ميگيرد و صحبت ميكند كه پزشكپور در پاسخ اظهار داشت آقاى نخست وزير اين استبداد نيست آئين نامه مجلس است.
آقاى آموزگار در ادامه سخنانش اضافه نمود در اينجا گفته شد از مقامات بلند پايه مملكتى برايم پيغام فرستاده‏اند (منظور سخنانش پزشكپور بوده است) كه در دوره آينده قانونگذارى مجلسين معرفى و يا انتخاب نخواهم شد، هيچكس چنين پيغامى نداده شايد پيغام آورنده ميخواسته از آب گل آلود ماهى بگيرد، همه ميدانيم كه كانديداها را هيئت اجرايى حزب رستاخيز ملت ايران تعيين مى‏كنند و بعدا مردم راى ميدهند و نمايندگان خود را انتخاب مى‏كنند، آقاى آموزگار نخست وزير اضافه نمود در اينجا گفته شد دولت با برنامه و صراحت و صداقت اجازه چاپ سخنان مرشدم را در مطبوعات نداده است، (منظور سخنان مهندس ظفرى درباره چاپ سخنان پزشكپور در مطبوعات بوده است) دولت سانسور مطبوعات ندارد و اگر مطبوعات سخنان كسى را چاپ نكرده به دولت چه ارتباطى دارد چه بسا سخنان ما را نيز چاپ نمى‏كنند و ما را نيز مورد انتقاد قرار مى‏دهند.
پس از سخنان آموزگار نخست وزير، مهندس ظفرى با استفاده از ماده 74 آئين نامه مجلس شورايملى پشت تريبون قرار گرفت و در صدد رفع تهمت و سوء تفاهم برآمد و ضمن بياناتى اظهار داشت اگر من كسى را به مرشدى پذيرفته‏ام نه به خاطر شخص اوست بلكه بخاطر افكار وطن پرستى اوست و هر كس چنين افكارى داشته باشد مى‏تواند مرشد من باشد. پس از پايان اين جلسه محسن پزشكپور به هلاكو رامبد گفته است چند بار در صدد پاسخگويى برآمدم تا بگويم كه شما در جلسه‏اى با حضور هلاكو رامبد برايم پيغام فرستاده بوديد و درباره سانسور مطبوعات نيز بگويم كه خود دولت مطبوعات را سانسور كرده بدليل اينكه در چاپ اول دو روزنامه كيهان و اطلاعات سخنان مرا چاپ كرده و به شهرستانهاى ايران ارسال شده ولى در چاپ دوم به دستور دولت از چاپ و نشر سخنان من جلوگيرى شده اما نخواستم نخست وزير مملكت را در مجلس دروغگو جلوه دهم.
نظريه شنبه : بيانات آقاى نخست وزير بسيار عالى و مستدل بوده ليكن آن قسمت از بياناتش كه مربوط به پزشكپور و مهندس ظفرى بوده در شان يك نخست وزير و يك سياستمدار نبوده است.
ملاحظات بخش 341 : شنبه قابل اعتماد است و به اظهاراتش ميتوان اطمينان كرد.

1ـ محسن پزشكپور متولد 1306 و داراى ليسانس رشته قضايى است. فعاليت مطبوعاتى را از سال 1329 آغاز كرد و طى اين مدت با نشريات ساسانى، نداى پان ايرانيسم همكارى داشته و مدير خاك و خون بوده است. در دوره پهلوى نشان اصلاحات ارضى را دريافت كرده است. وى در دو دوره عضو مجلس شوراى ملى و عضو هيئت مديره كانون وكلاى دادگسترى نيز بود. وى از افرادى است كه به بنيانگذارى حزب پان ايرانيسم در سال 1948 (1327 ش) كمك كرد. در 1974 (1353 ش) زمانى كه حكومت پهلوى، حزب رستاخيز ملت ايران را، تنها حزب قانونى شناخت، حزب پان ايرانيست منحل شد. پزشكپور به حزب رستاخيز پيوست، اما در سال 1977 (1356 ش) به عضويت كميته پارلمانى دفاع از حقوق بشر درآمد و از دولت انتقاد مى‏كرد. در ژوئن 1978 (1357 ش) او با اين ادعا كه حزب رستاخيز مسئول بسيارى از «بحرانهاى جامعه ايرانى» است از حزب رستاخيز استعفا كرد و تجديد فعاليت حزب پان ايرانيست را اعلام نمود. حزب پان ايرانيست به رهبرى محسن پزشكپور پس از سى‏ام تيرماه 1331 به طور علنى جانب شاه را گرفت و پس از كودتاى 28 مرداد 1331 با انتشار روزنامه «خاك و خون» همكارى با حكومت را گسترش داد. در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى نمايش‏هاى آزاديخواهانه‏اى انجام داد. ولى مورد توجه هيچ يك از جناحهاى ملى و مذهبى قرار نگرفت و از كشور گريخت. چندى بعد به كشور بازگشت و اكنون در ايران به سر مى‏برد. پزشكپور از سال 1320 به دنبال تأسيس حزب پان ايرانيست كه به قول او ناسيوناليسم ايرانى است بود.
ساواك طى گزارش مورخه 10 / 9 / 47 در اين خصوص آورده است: «در ساعت 1700 روز 8 / 9 / 47 آقاى محسن پزشكپور در جلسه حزب پان ايرانيست اصفهان شركت نمود...
سپس پزشكپور درباره نهضت پان ايرانيست و سياست مستقل ملى ايران به رهبرى شاهنشاه... به تفصيل صحبت نمود... پان ايرانيسم، احساسات وطن پرستى و شاه دوستى در همه ما به نحوى بارز يافت مى‏شود...» سياست مستقل ملى كه پزشكپور درباره آن صحبت مى‏كرد در واقع اشاره به تغيير روش استعمار و انتقال قدرت از انگليس به آمريكا بود.
در گزارش مورخه 4 / 10 / 46 ساواك چنين آورده است: «كنسول آمريكا در خرمشهر ساعت 900 روز 28 / 9 / 46 تقاضاى ملاقات اينجانب [رئيس ساواك خوزستان] را نمود در دفتر كار اينجانب حضور يافت... و سئوالاتى به شرح زير مطرح نمود... تصور ميكنم بعد از انتخاب محسن پزشكپور نمايندگى مجلس شوراى ملى قدرت حزب پان ايرانيست در خوزستان بيشتر شده و تعداد اعضاى آن حزب نيز دو برابر شده است.
ـ چرا محسن پزشكپور به خرمشهر نمى‏آيد؟
ـ از مطالب روزنامه چنين استنباط مى‏شود كه محسن پزشكپور معروفيت خاصى پيدا نكرده است.