سند نامه ::
 
اختلافات آموزگار و هويدا
از : 20 ه 22 تاریخ 29 / 10 / 56
به : 342 شماره : 98215

از چندى پيش اختلافاتى در كليه سطوح بين آقاى آموزگار و آقاى هويدا مشهود ميباشد خصوصا در زمينه تحويل و تحول كاخ پذيرايى دولت در سعدآباد كه مربوط به دولت است ليكن طبق اوامر منصور در اختيار وزير دربار ميباشد و محل اقامت ايشان است و مجددا اوامرى صادر شده كه كاخ مزبور به دربار شاهنشاهى واگذار شود با پرسنل و وسايل و گويا آقاى كاشفى وزير مشاور به خانم امانپور مديركل تشريفات نخست وزيرى اظهار داشته‏اند كه آقاى نخست وزير فرموده‏اند دولت بودجه ندارد اين تعداد كارمندان را به دربار مامور كند اگر وزارت دربار ميخواهد بايستى آنها را منتقل نمايد و حقوق و مزاياى آنها را بدهد مگر تعداد كمى از آنها ميتوانند مامور شوند ضمنا در زمينه تعداد 12 تخته قالى و قاليچه مربوط به نخست وزيرى كه در اختيار آقاى هويدا قرار گرفته ايشان پيغام داده‏اند كه پول اين فرشها را بايستى دولت پرداخت نمايد آقاى نخست وزير اظهار نموده‏اند كه دولت بودجه ندارد مگر موقعيكه آقاى علم وزير دربار بودند هزينه و خرج ايشان را دولت ميداد همچنين در مورد انتقال برخى مانند دكتر شادمانى و مجيدى و غيره به وزارت دربار در مورد تعدادى‏اتومبيل و خدمه كه از نخست وزيرى در اختيار آقاى هويدا است همواره اختلاف نظراتى وجود دارد.
نظريه شنبه : اساسا آقاى آموزگار در اغلب جهات در قطب مخالف آقاى هويدا قرار دارد. خصوصا از نظر ولخرجى و ريخت و پاش.
نظريه سه شنبه : شنبه شخص مطلعى است.
نظريه چهارشنبه : منبع در مسير خبر قرار دارد.
محترما از نظر استحضار به عرض ميرساند