سند نامه ::
 
مخارج بيهوده !
موضوع : خريد لوازم و اثاثيه براى كاخ پذيرايى نخست وزيرى

از : 20ه22 تاریخ 23 / 7 / 56
به : 243 شماره : 63565

تاكنون مبلغ 500 هزار تومان مخارج تغيير دكوراسيون كاخ پذيرايى شهرى محل اقامت آقاى نخست وزير شده است در حاليكه وجدانا هيچگونه خرجى نداشته است.
نظريه سه شنبه : 2 برگ فتوكپى مربوط به حواله 30 هزار فرانك فرانسه براى خريد ملافه جهت خانم نخست وزير به پيوست تقديم ميگردد.
نظريه چهارشنبه : با توجه به نظريه سه شنبه و دستورات صادره در زمينه صرفه جويى مسئله حائز اهميت است.

محترما با توجه به سابقه پيروى كه به استحضار رسيده بعرض مى‏رسد روى 42321 بايگانى شود