سند نامه ::
 
خريد لوازم و اثاثيه براى كاخ پذيرايى نخست وزير
موضوع : خريد لوازم و اثاثيه براى كاخ پذيرايى نخست وزير

از : 20 ه 22 تاریخ 14 / 7 / 56
به : 342 شماره : 63524 / 2 ق

مدتى است تغييرات و تعميرات و تزيين و دكوراسيون كاخ پذيرايى (محل اقامت نخست وزير) ادامه دارد و خانم نخست وزير كه هم اكنون در فرانسه ميباشد مقادير زيادى پرده و نوار پرده و غيره خريدارى و ارسال نموده و يكبار طى تلگرام درخواست حواله 000 / 30 فرانك فرانسه براى نوار نموده‏اند كه بلافاصله از طريق اداره تشريفات و خدمات نسبت به حواله وجه اقدام گرديده.

نظريه شنبه : در صورت لزوم فتوكپى تلگرام خانم نخست وزير تقديم گردد.
نظريه چهارشنبه : منبع در مسير خبر قرار دارد.
محترما به استحضار بعرض ميرساند
اصل 42321 بايگانى شود