سند نامه ::
 
گذاردن اقوام در مصادر مملكتي
موضوع : نخست وزير

از : 20ه22 تاریخ 23 / 6 / 56
به : 342 شماره : 63333 / 20 ه 22

بطوريكه بين مقامات نخست وزيرى شايع است قرار است نخست وزير خسرو آزموده مديركل حفاظت گمرك را كه از اقوام نزديكش ميباشد در آينده نزديك به سمت معاون وزير مشاور معرفى نمايد و از طرفى شايع است كه ساواك با انتصاب ايشان مخالفت كرده است.
نظريه شنبه : تا اين لحظه آقاى آموزگار نخست وزير تعدادى از اقوام خود را به مصادر مختلف مملكتى تعيين نموده است.
نظريه سه شنبه : ممكن است كه خبر فوق صحت نداشته باشد و لكن اين شايعه وجود دارد. تاكستانى
محترما از نظر استحضار بعرض ميرسد