سند نامه ::
 
انتصاب به سمت نخست وزيري
تاریخ 16 / 5 / 56
دفتر مخصوص شاهنشاهى

جناب جمشيد آموزگار
دبيركل حزب رستاخيز ملت ايران
نظر به اعتماد و اطمينانى كه به لياقت و كفايت شما داريم به موجب اين فرمان به سمت نخست وزيرى منصوب ميشويد و مقرر ميداريم كه در تعيين هيئت وزيران مطالعات لازم بعمل آوريد و نتيجه را به اطلاع برسانيد.

كاخ سعدآباد به تاريخ شانزدهم مرداد 2536 شاهنشاهى