سند نامه ::
 
صورتجلسه كانون حزب رستاخيز
تاریخ 25 / 8 / 55
حزب رستاخيز ملت ايران

در ساعت 17 روز 26 / 7 / 35 پنجمين جلسه كانون برياست جناب آموزگار رياست محترم كانون تشكيل گرديد ابتدا از حاضرين اعضاء تقاضا گرديد كه فرمهاى مربوط به خدمت را كه جهت صدور كارت شناسايى ميباشد تنظيم نمايند سپس آقاى دكتر فروزين در مورد عدم همكارى اداره اوقاف سخن گفتند و همچنين نسبت به احداث ميدان اظهار داشتند كه براى اين موضوع جلسه آتى در دفتر آقاى فرشچى داشتيم و باين نتيجه رسيديم كه بايد ميدان در زمين وسيع‏ترى با نقشه جديد احداث شود و در اين مورد وزارت بازرگانى طرح و بودجه را هم مورد تصويب قرار دادند و از جناب آموزگار استدعا نمودند كه در كليه موارد بخصوص در همين زمينه ارشاد و راهنمايى فرمايند جناب آموزگار ضمن تشكر فرمودند تامين شركت‏هاى تعاونى مورد نظر شاهنشاه ميباشد و بارها اين مورد را تاكيد فرموده‏اند لذا ميخواهيم خود مردم صاحب نظر مخصوصا فروشندگان ميوه و تره بار نسبت به تاسيس شركت تعاونى اقدام نمايند و بعد در مرحله اول ميدان بزرگى كه مورد نظر ميباشد بعنوان ميدان مادر (؟) بوسيله افراد شركت و كمك دولت احداث شود. و بعد در قسمتهاى مختلف شهر ميدان‏هاى كوچك عرضه تأسيس شود و سعى شود ميدان بزرگ در مكانى احداث شود كه از نظر رفت و آمد مشكلى براى توليد كنندگان و توزيع و مصرف كننده ايجاد نكند و حتما بايد بطور متداول كشورها كليه وسايل مورد نياز از قبيل سردخانه داشته باشند. آقاى شهرى در مورد زمين بلا استفاده شهردارى در قسمت خيابان فردوسى تجريش اشاره كردند و آقاى امين نژاد در مورد توزيع ميوه و تره‏بار در اطراف شميران توضيح دادند و سركار خانم اميرسليمانى در مورد خريد خانواده‏ها از ميادين صحبت كردند و بحث در مورد گران فروشى به ميان آمد جناب آموزگار فرمودند اين خود مردم هستند كه بايد كمك و همكارى نمايند و چنانچه بافراد گران فروش برخورد نمودند معرفى نمايند و خريد از اين فروشگاهها را تحريم نمايند. يكى از اعضا نسبت به نحوه كنترل و بازرسى مامورين اتاق اصناف و كميته حمايت از مصرف كننده و مامورين مبارزه با گران فروشى ايراد داشت جناب آموزگار فرمودند ترتيبى داده شود از نمايندگان مربوطه دعوت شود تا نسبت به چگونگى عمل كنترل آنها آگاهى پيدا نمايم. آقاى اكبر اجازه صحبت خواستند و پس از ابراز شاهدوستى و وطن پرستى در امور اجتماعى سخن گفتند و اظهار نمودند كه بايد وسيله دستگاه تبليغات و آموزش و پرورش در مردم ايمان بوجود آورد و ايمان است كه از هر نوع بدى جلوگيرى مى‏نمايد سپس سركار خانم تفرشى سخن گفتند جناب آموزگار ضمن تشكر در همين موارد با توجه به فرمايشات شاهنشاه در كليه امور مملكت و زندگى مربوط به وضع فعلى مردم و هماهنگى كلى صنوف بياناتى ايراد فرمودند سخنان ايشان بقدرى صادق و دلنشين بود كه مورد تائيد و تحسين كليه اعضاء قرار گرفت.