سند نامه ::
 
انتصاب به سمت وزير مشاور
دفتر مخصوص شاهنشاهى

شماره : 7 ـ 200 تاریخ 11 / 8 / 55

جناب آقاى امير عباس هويدا نخست وزير
يك برگ فرمان كه دائر بر انتصاب جناب آقاى جمشيد آموزگار به سمت وزير مشاور شرفعرض يافته و بصحه مبارك ملوكانه موشح گرديده است ايفاد ميشود.

رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى 10 / 8 / 2535