سند نامه ::
 
مهره آمريكا !
جمشيد آموزگار تا چند سال پيش در بيشتر محافل يكى از مهره‏هاى سياست امريكا در ايران قلمداد ميشد و شايعاتى در مورد اينكه وى داراى دو شناسنامه و گذرنامه ايرانى و امريكائى است وجود داشت در سالهاى اخير در نتيجه نقشى كه در جريان مبارزات اوپك عليه شركتهاى نفتى بوى واگذار گرديد تا حدودى اين شايعات نقصان يافت معهذا هنوز هم عده‏اى او را وابسته بامريكائيها دانسته و انتصاب و انتخاب داريوش همايون و احمد قريشى را به قائمقامى دبير كل و رياست هيئت اجرائى حزب رستاخيز ملت ايران با توجه به مشهور بودن آنها بطرفدارى از سياست امريكا دليل آن قلمداد ميكنند كه هنوز هم آموزگار تمايلاتى بنفع سياست امريكا دارد.
گرچه آموزگار فردى با سواد و باهوش و داراى شخصيت است ولى برخى از مطلعين با توجه بخصوصيات شخصى آموزگاركه كمتر براى فعاليتهاى اجتماعى ساخته شده اميد چندانى به توفيق وى در حزب رستاخيز ملت ايران ندارند.