سند نامه ::
 
بيوگرافي جمشيد آموزگار
آموزگار
جمشيد
4تير1302
تهران
حبيب اله
13 / 5 / 1330
فرزندندارم
ph.D
(دكترا)
وزيردارائى
تاريخچه مختصرى از دوران
تحصيلى دبستان ترغيب ـ گواهى نامه شش ساله ابتدايى ـ دبيرستان
ايرانشهر ـ ديپلم علمى شركت ازاد در امتحانات ـ ديپلم ادبى
دانشكده فنى تهران ـدانشكده حقوق در يكزمان ـ پايان دو سال
تحصيل در هر دو دانشكده ـ دانشگاه cornellامريكا ـ ليسانس
حقوق ـ دانشگاه واشنگتن امريكا ـ درجه ماستر در مهندسى ـ
دانشگاه cornell امريكا ـ درجه دكترا (ph.D)مشاغل ادارى كه تاكنون داشته
ايدرئيس‏اداره مهندسى بهداشت ـ معاون مدير بهداشت ـ معاون
وزارت بهدارى ـ وزير كار ـ وزير كشاورزى ـ وزير بهدارى ـ وزير
دارائىمسافرتها و يا ماموريتهائى كه در
داخل و يا خارج از كشور
داشته‏ايدرئيس هيات نمايندگى ايران در سازمان بهداشت جهانى ـ رئيس
هيات نمايندگى ايران در سازمان خواربار ـ كشاورزى جهانى ـ
رئيس هيات نمايندگى ايران در سازمان بين‏المللى كار ـ رئيس
هيات نمايندگى ايران در بانك بين‏المللى و صندوق بين‏المللى
پول رئيس هيات نمايندگى ايران در اوپك (opec)
ـ رئيس كميسيون مشورت امور ادارى و استخدامى ـ سازمان ملل
متحد