سند نامه ::
 
صورتجلسه كانون حزب رستاخيز
حزب رستاخيز1 ملت ايران
تاریخ 26 / 5 / 55

موضوعات مورد بحث به تفكيك محل، عمومى و حزبى با رعايت اختصار : ساعت 17 روز 26 / 5 / 2535 به چهارمين جلسه كانون 1044 برياست جناب آقاى آموزگار و حضور 122 نفر از اعضاء تشكيل گرديد. ابتدا وقت جلسه 30 / 6 تعيين گرديد و شماره كانون كه به 1044 تبديل شده بود اطلاع اعضاء رسيد و موارد زير مورد گفتگو قرار گرفت. در مورد نامه آقاى ساعى نسبت به دفع مشكل تاكسيرانى و همچنين احداث زمين ورزش و تفريحات سالم استفاده از زمين‏هاى اوقاف بحث شد. رئيس كانون بياناتى فرمودند و سپس آقاى دكتر فروزين نسبت به موقعيت زمين‏هاى اوقاف سخن گفتند و اظهار نمودند صورت زمين‏هاى اوقاف واقع در شميران را كه مى‏توان بهره‏بردارى كرد به كانون تسليم مى‏نمايد و منشى كانون بعرض رسانيد كه اعضاء صنفى نسبت به ماليات دارايى شكايت دارند و يكى از اعضاء نيز كتبا شكايتى به كانون تسليم نموده است. رئيس كانون اظهار نمودند شاكيان از طريق قانونى شكايات خود را به مقام صلاحيتدار ارسال نمايند موضوع ترافيك وپاركينگ در قسمت بعدى گفتگو شد و پس از مذاكرات مفصل تقاضا شد چنانچه اعتقاد كانون زمين بلااستفاده‏هايى در نزديكى اين محل كه در اختيار سازمان‏هاى دولتى ميباشد نشان دهند شايد ترتيب احداث پاركينگ داده شود: يكى از اعضاء در مورد احداث ميدان فروش تره بار و ميوه سخن گفتند و همچنين درخواست نمودند چنانچه امكان داشته باشد مقدار ميوه و تره بار از اطراف شميران به مركز ميدان شهر حمل ميشود، تا براى مصرف و مورد احتياج اهالى در تجريش عرضه شود. پس از گفتگو زياد موكول به بررسى بيشتر گرديد آقاى دكتر فروزين پيشنهاد نمودند يك نفر از اعضاء به كلاس آموزش سياسى معرفى شوند هيئت رئيسه از كليه اعضاء حاضر خواست تا هر شخصى كه داوطب ميباشد معرفى شود كه به ترتيب آقاى جمشيد اسعدى تهرانى معرفى شدند. آقاى فقيه زاده عضو كانون درخواست نمودند در مورد تشكيل كميته تجهيز و مشاركت كرسى اتخاذ شود پيشنهاد ايشان مورد تصويب قرارگرفت و دستور داده شد آقاى فقيه زاده نسبت به تشكيل كميته درخواستى اقدام و نتيجه را به كانون گزارش نمايند.
مباحث آموزشى سياسى و ساير مسائل و اخبار مورد گفتگو صورت 15 نفر
اعضاى جديد به پيوست ارسال گرديد.
نام و نام خانوادگى منشى: حسن نيكپورتهرانى
عنوان اداره كننده جلسه: رئيس ـ نايب رئيس
دكتر جمشيد آموزگار، رئيس كانون

1ـ حزب رستاخيز: شاه به تشكيل احزاب گوناگون امر كرده بود. مانند «مليون» و «ايران نوين». اما در سال 1353 ه.ش حزب رستاخيز را بعنوان تنها حزب قانونى كشور اعلام كرد و عضويت آن را اجبارى ساخت و دستور داد كسانى كه با آن مخالف هستند ايران را ترك كنند. اين حزب بر 3 اصل استوار بود: وفادارى به قانون اساسى، وفادارى به نظام شاهنشاهى و وفادارى به انقلاب شاه و ملت. هويدا نخست وزير وقت به دبيركلى حزب انتخاب شد و «رستاخيز» كانونى گرديد براى تجمع كسانى كه به دنبال نفوذ و قدرت بودند. امام به محض تأسيس حزب رستاخيز آن را مخالف شرع شمرده، فتوا به حرمت عضويت در آن دادند و اجبار مردم را به عضويت در آن نقض قانون اساسى دانستند. در اولين سالگرد تشكيل حزب رژيم اعلام كرد كه بيست و سه ميليون نفر عضو آن هستند (جمعيت ايران در آن زمان سى و سه ميليون نفر بود) شاه هيچگاه اجازه نمى‏داد در حزب اعضاء پيرامون نفت بررسى اصلاحى يا انتقادى انقلاب سفيد، خريد اسلحه و تجهيزات و سياست خارجى، جلسات و مذاكراتى داشته باشند. شش ماه پس از تشكيل حزب مقامات آمريكا در ايران به واشنگتن گزارش كردند كه اين حزب عملاً نقشى در سياست ايران ندارد. هنگام انحلال اين حزب حتى يك نفر هم مخالفت نشان نداد! «فتواى امام (ره) در مورد عضويت در حزب رستاخيز : امام در پاسخ به استفتاء مردم در مورد حزب رستاخيز در 28 صفر 1395 چنين اعلام كردند: نظر به مخالفت اين حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ايران، شركت در آن بر عموم ملت، حرام و كمك به ظلم و استيصال مسلمين است و مخالفت با آن از روشن‏ترين موارد نهى از منكر است و چون اين نغمه تازه كه به دستور كارشناسان يغماگران براى اغفال ملت از مسائل اساسى از حلقوم شاه برخاسته تا كشور را بيش از پيش خفقان زده كند و راه را براى مسائلى كه دارند باز نمايند. و مقاومت را به كلى از ملت سلب نموده و نفس‏ها را در سينه حبس سازند... علماى اعلام و ساير طبقات بدانند كه تشكيل اين حزب مقدمه بدبختى‏هاى بسيارى است كه اثراتش به تدريج ظاهر مى‏شود بر مراجع اسلام است كه ورود در اين حزب را تحريم كنند و نگذارند حقوق ملت ايران پايمال شود. و به لحاظ سياسى و عملكرد رژيم عموما مقايسه با حكومت بنى اميه و بنى عباس است.