سند نامه ::
 
تلگرام نوروزي آموزگار براي شاه
شهرى شماره 12895 618 ت 1 / 1 / 35

كاخ نياوران پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران آريامهر
افتخارى غرور انگيز براى جان نثار است كه در اين نوروز فرخنده يادگار شاهنشاهان با فرو شكوه ايران صميمانه‏ترين شادباشهاى قلبى همه اعضاى حزب رستاخيز ملت ايران را به پيشگاه با عظمت بزرگ فرمانده خود تقديم بدارد شادباشى سرشار از ايمان و شوق شاهدوستى و ميهن پرستى از سوى ملتى حق شناس به پيشگاه رهبرى بزرگ بى ترديد سال 2535 شاهنشاهى همانند ديگر سالهاى فرماندهى آن شاهنشاه بزرگ با خطوطى زرين در تاريخ ايران ثبت خواهد شد چه در اين سال بود كه ملت ايران در اوج احساس طبيعى احساسى كه در وجدان و نهاد او و در لابلاى تاريخ كهن سالش نهفته است با شوق و ايمان به بزرگداشت پنجاهمين سال شاهنشاهى پهلوى برخاست و سپاس و حق‏شناسى خود را به رهبرى‏هاى خردمندان اين دوران تابناك افتخار آفرين تقديم داشت در سالى كه گذشت حزب رستاخيز ملت ايران نه تنها در اين سپاس ملى بلكه در ديگر شئون اجتماعى و سياسى كشور هم كوشيد تا در راه تحقق رهنمودهاى فرمانده بزرگ خود مشاركت و همكارى عمومى را با اصل هفده‏گانه انقلاب شاه و ملت كارمايه و كارنامه فعاليتهاى خود قرار دهد و بر پايه ارزشهاى اجتماعى و سياسى و اخلاقى اين انقلاب در رويارويى با يورش‏هاى فكرى نادرست و انديشه‏هاى وارداتى ناسازگار استوار با تكيه بر تاريخ و فرهنگ ايران زمين و انديشه‏هاى تابناك شاهنشاه خويش به پيش گام بردارد انتخابات انجمنهاى ملى در فضاى رستاخيزى برگزارى كنگره پايه گذارى سازمان جديد حزب و گسترش انديشه و فلسفه انقلاب شاه و ملت نمونه‏هاى بارز اين كوشش‏ها بود. همانگونه كه شاهنشاه آريامهر اشارت فرمودند هدف اصلى حزب يك پارچگى ملى از طريق توجيه اصول انقلاب و مشاركت توام با اعتقاد افراد بيشترى در فعاليت‏هاى حزبى است بگونه‏اى كه مردم حزب را از آن خود و خانه خود و آينده خود بدانند و در ساخت سرنوشت كشور مشاركت بيشتر و طبيعى‏تر نشان دهند تا آنجا كه هر ايرانى در هر مقام و مرتبت در سازندگى و پيشرفت كشور خود موثر و مفيد باشد. در پرتو چنين رهنمودهاى دور انديشانه‏اى است كه حزب مى‏كوشد با آموزش ملى روح ايمان تقوى فضيلت همبستگى و دلبستگى بيشتر را كه چون گوهرى تابناك بر تارك فرهنگ انسانى جا گرفته در افراد اين كشور باستانى كه زادگاه انديشه‏هاى ژرف و ورجاوند انسانى است برانگيزد و از طريق كانونهاى حزبى مشاركت هر چه بيشتر آنان را در سازندگى كشور گسترش بدهد باشد كه اين مشاركت عمومى آنچنان بارور گردد كه در اجراى نيات شاهنشاه همه افراد اجتماعى در سراسر ايران زمين در گردش كار سرزمين خويش سهمى و مسئوليتى افتخار آفرين و غرورانگيز احساس كنند توفيق حزب در تحقق رهنمودهاى شاهنشاه آريامهر در دو سال گذشته مرهون عنايات و توجهات خاص ذات شهريارى بوده است جان نثار آرزومند است كه حزب رستاخيز ملت ايران ساليان دراز افتخار برخوردارى از چنين موهبتى را داشته باشد از درگاه خداوند مسئلت دارد كه سال نو در پرتو سلامت وجود شاهنشاه آريامهر شهبانوى گرامى و والا حضرت ولايت عهد و خاندان جليل سلطنت سال فرخنده و پربركت براى ايران باشد سالى كه ملت ايران بتواند با مشاركت همگانى گامهاى بلندترى در اجراى فرامين فرمانده عاليقدر در راه رسيدن به دروازه‏هاى تمدن بزرگ بردارد و از پيروزى‏ها و بهروزيهاى ملت ايران در پهنه گيتى بدرستى طنين انداز گردد.
جان نثار جمشيد آموزگار