سند نامه ::
 
پخش اعلاميه عليه آموزگار
درباره: پخش اعلاميه عليه آموزگار بازگشت به شماره 2791 / 342 ـ 24 / 6 / 53

از : ساواك تهران تاریخ 8 / 7 / 53
به : تيمسار رياست ساواك شماره : 116170 / 20 ه 21
مديريت كل اداره سوم / 342

بمنظور شناسائى عامل و يا عاملين تهيه اطلاعيه ماشين شده عليه آقاى آموزگار وزير كشور طرح زير پيشنهاد مى‏گردد مقرر فرمايند در اينمورد بررسى و نظريه اعلام نمايند :
1ـ وسيله منابع بخش 22 (در وزارت كشور و اقتصاد و دارائى) مخالفين آقاى آموزگار كه در مجالس و محافل از اقدامات وى انتقاد و يا بعللى از كار بركنار و يا مزاياى مادى ومعنوى آنان قطع شده است شناسائى گردد.
2ـ رئيس بخش 22 و يا رياست اداره دوم با آقاى آموزگار تماس حاصل و اسامى افراديكه ايشان احتمال مى‏دهند اطلاعيه‏ها وسيله آنها تهيه شده اخذ گردد.
3ـ بطور غير محسوس آدرس محلهاى سكونت و شماره‏هاى تلفن منازل اسامى تهيه شده از كارگزينى‏هاى وزارت خانه‏هاى دارائى و كشور اخذ گردد.
4ـ پس از تهيه اسامى مورد نظر از مراجع فوق الذكر و بررسى و ارزيابى هر هفته سه نفر از آنان وسيله منبع 1585 مراقبت گردد.
رئيس ساواك تهران ـ پرنيان فر
در ساعت 3 روز 9 / 7 / 53 به بخش 342 واصل گرديد.


درباره : پخش اعلاميه عليه جمشيد آموزگار بازگشت به شماره 116170 / 20 ه 22 ـ 8 / 7 / 53
تاریخ 20 / 7 / 53
از : اداره كل سوم 342
به : رياست ساواك تهران ه22 شماره : 3302 / 342

با توجه به بند 2 نظريه چهارشنبه ذيل گزارش خبر مورخ 19 / 6 / 53 اسامى
كارمندان مورد نظر وزير كشور و سرپرست امور استخدامى همانست كه طى نامه
شماره 2791 / 342 ـ 24 / 6 / 53 به آن ساواك ارسال شده است عليهذا با امعان
نظر باينكه مراقبت از افراد موصوف توسط منابع ديگر مى‏باشد خواهشمند است
دستور فرمائيد از نتيجه اقدامات معموله اين اداره كل را آگاه سازند.

مدير كل اداره سوم. ثابتى