سند نامه ::
 
انتصاب به سمت وزير كشور
دفتر مخصوص شاهنشاهى

شماره : 7ـ200 تاریخ 12 / 2 / 53

نظر به پيشنهاد جناب اميرعباس هويدا نخست وزير جناب جمشيد آموزگار را به سمت وزير كشور و سرپرست سازمان امور ادارى و استخدامى كشور منصوب و مقرر ميداريم كه در انجام دادن وظايف محوله اقدام نمايند.
كاخ نياوران به تاريخ هفتم ارديبهشت 1353