سند نامه ::
 
انتقال سهام به خواهرزاده !
موضوع : دكتر جمشيد آموزگار وزير دارايى

از : 342 تاریخ 20 / 9 / 52
به : 922 شماره : 4620 / 342

بنا به تصميمات اخير مبنى بر جلوگيرى از شركت وزرا و ساير كارمندان در كارهاى انتفاعى نامبرده بالا كليه سهام خود را در سه شركت مهم غير انتفاعى بخواهرزاده خود منتقل كرده است.
ملاحظات :

جهت تحقيق نسبت به صحت يا سقم موضوع و در صورت صحت تعيين اسامى شركت‏هاى فوق الذكر تعداد و ارزش سهام مشاراليه در اين شركتها و اعلام نتيجه.