سند نامه ::
 
استعلام در مورد تحصيلات آموزگار
درباره : جمشيد آموزگار وزير دارايى بازگشت به 9249 / 922 ـ 2 / 2 / 49

از : اداره كل سوم 342 تاریخ 4 / 7 / 52
به : مديريت كل اداره نهم 922 شماره : 3301 / 342

خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تحقيق تحصيلات و رشته‏هاى تحصيلى نامبرده بالا را در دانشگاه تهران و اينكه تحصيلات دانشگاهى را در ايران به پايان رسانيده است يا خير تعيين و به اين اداره كل اعلام دارند % ش

مدير كل اداره سوم ـ ثابتى