سند نامه ::
 
انتصاب در هيئت مديره سازمان خدمات اجتماعي
دفتر مخصوص شاهنشاهى
تاریخ 8 / 6 / 52 شماره : 1 ـ 122

طبق ماده 7 از فصل دوم اساسنامه سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى به موجب اين فرمان جناب جمشيد آموزگار را براى مدت سه سال به عضويت هيئت مديره سازمان مزبور منصوب و مقرر ميداريم كه در انجام دادن وظايف محول اقدام نمايد. ك

به تاريخ 22 ارديبهشت 1352