سند نامه ::
 
تقاضا براي عضويت آموزگار در هيئت امناء دانشگاه
وزارت علوم و آموزش عالى دفتر وزير پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر

استدعا دارد با صدور فرمان همايونى جناب جمشيد آموزگار را به عضويت هيأت امناى دانشگاه جندى شاپور مباهى و مفتخر فرمايند.
وزير علوم و آموزش عالى

از شرفعرض پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر خواهد گذشت.