سند نامه ::
 
جلسه علنى مجلس شوراى ملى
موضوع : جلسه علنى مجلس شوراى ملى

از : 20 ه 21 تاریخ 25 / 11 / 50
به : 321 شماره : 24160 ـ 20 ه 21

ساعت 9، مورخه 27 / 11 / 1350 جلسه علنى مجلس شوراى ملى به رياست مهندس عبداللّه‏ رياضى تشكيل گرديد.
دستور جلسه بررسى بودجه 1351 بود.
آقاى زهتابفرد نماينده حزب مردم در تعقيب مذاكرات روز گذشته خود نسبت به اقدام رئيس مجلس اعتراض كرد و گفت چرا آخر وقت ديروز صحبت مرا قطع كرده و به وزير دارائى اجازه صحبت داديد و وزير دارائى به من توهين كرده است رئيس مجلس از دولت و وزير دارائى طرفدارى مى‏نمايد. در اين موقع مجلس متشنج شد و آقايان الموتى و دادفر گفتند اين طور نيست رئيس آئين نامه را اجرا كرده. رامبد و ديگر نمايندگان حزب مردم از جا برخاستند وبشدت فرياد زدند كه اينطور نيست شما بى طرفى رئيس مجلس را نقص كرده و از دولت طرفدارى مى‏كنيد. در مقابل دادو فرياد نمايندگان اقليت، نمايندگان حزب اكثريت فرياد زدند به رئيس توهين نكنيد رئيس مجلس قابل احترام است. خود رئيس مجلس با عصبانيت خطاب به رامبد گفت اگر بيش از اين جنجال ادامه داشته باشد جلسه را تعطيل و ترك خواهم نمود. ضمنا آقاى زهتابفرد شما ديروز هشت ساعت صحبت كرديد و ديگر وقت شما تمام شده است. زهتابفرد ناچار تريبون را ترك كرد و مصطفوى نائينى بعنوان موافق با بودجه مشغول صحبت شد. بلافاصله رامبد و نمايندگان حزب مردم جلسه را ترك و در خارج از تالار مجلس جلسه خصوصى در حضور علينقى كنى دبيركل حزب مردم تشكيل دادند، حاج كريم بخش سعيدى كه از جلسه نمايندگان حزب مردم خارج شده بود بطور خصوصى گفت فراكسيون پارلمانى حزب مردم تصميم گرفته است كه ديگر راجع به بودجه صحبت نكند. صحبت مصطفوى نائينى هنوز ادامه دارد.
نظريه شنبه : چنانچه گفته حاج كريم بخش سعيدى صحت داشته باشد پس از مصطفوى نخست وزير از بودجه دفاع خواهد كرد و نسبت به تصويب بودجه رأى گرفته خواهد شد. ضمنا ديروز ساعت 2 رئيس مجلس بعنوان اينكه مى‏خواهد جلسه را ختم كند صحبت زهتابفرد را قطع كرد و با اين زرنگى و نيرنگى كه بكار برد بلافاصله وزير دارائى را براى دفاع به پشت تريبون احضار كرد.
نظريه سه شنبه ـ مفاد گزارش خبرى و نظريه شنبه تأييد مى‏گردد.انجمى
مراتب روز 27 / 11 / 50 تلفونگرام گرديده است.
رونوشت برابر اصل است واصل در پرونده شماره 212413 بايگانى مى‏باشد.