سند نامه ::
 
عضويت پنهاني در حزب مردم !
موضوع : عضويت جمشيد آموزگار در حزب مردم

از : 20 ه 21 تاریخ 27 / 10 / 50
به : 321 شماره : 24059 ـ 20 ه 21

نوجوان كه كارهاى خصوصى علينقى كنى دبير كل حزب مردم را انجام ميدهد و اخيرا بحزب نيز رفت و آمد مى‏نمايد، در يك صحبت خصوصى در تاريخ 27 / 10 / 50 اظهار داشت جمشيد آموزگار محرمانه اتيكت حزب مردم را پر كرده و عضويت آن حزب را پذيرفته است. و كنى پس از مراجعت از اروپا گفته است در سفر اروپا با اردشير زاهدى مذاكراتى داشته و باتفاق به تهران وارد شدند بين آنها نيز توافق شد كه جمشيد آموزگار با قبول عضويت حزب مردم جهت احراز مقام نخست وزيرى كانديدا شود و آنها جهت وى فعاليت نمايند. نظريه شنبه : عضويت پنهانى جمشيد آموزگار در حزب مردم تأييد مى‏گردد. نظريه سه شنبه : از اينكه كنى و زاهدى باتفاق و با يك هواپيما از اروپا مراجعت نموده‏اند امكان دارد مفاد گزارش خبرى در زمينه سازش آنان بمنظور فعاليت براى نخست وزيرى آموزگار صحت داشته است. بعرض تيمسار رياست ساواك رسيد ـ تاريخ 2 / 11 / 50